Rozhovor o vision questu se Zdeňkem Weberem

Jak dlouho vision questy děláte a co Vás k tomu vedlo?

Hledání vize či hledání smyslu, přechodový rituál duše, pouť za vizí, prosba o vedení, rituální vyprázdnění, ritualizované zrání, výstup na horu, půst ducha, to je pro mne několik pojmenování rituálu, který tento krásný proces má v různých moudrých duchovních tradicích od kontemplativního křesťanství přes jiho i severo americké indiány nebo aboridžince. U všech můžeme najít rituály přechodu duše, které mají podobné kontury a základy a vždy podporují jednotlivce či komunitu v přechodu z jedné životní etapy do další. Tento přechod potřebuje dostat prostor v rituálu a vision quest je jedním z takových rituálů, který můžeme k takovému kroku využít. Tím se dostávám k vaší otázce, jak dlouho dělám vision questy. Je to 12 let, vedla mě k tomu moje vlastní zkušenost s vision questem, který jsem absolvoval v roce 2004 v tundře na severu Švédska se skupinou vedenou mými pozdějšími učiteli Mikem Bodkinem a Kentem Pearcem z USA. V tom období jsem prožíval osobní krizi na všech frontách života. Měl jsem úspěšný život, prosperující podnikání, byl jsem zasnouben, ale vnitřně jsem se cítil ztracen. Vnější status a dosažené milníky mě dostatečně neuspokojovaly. Tehdy mi Jaroslavou Vatay byl doporučen tento rituál. Poznal jsem, jak důležité je mít prostor, podporu, vedení, skupinu, kde se mohu uctivě vyrovnat se svou minulostí, oslavit své úspěchy, být viděn, slyšen, vidět a slyšet srdcem a pravdivě vyprávět svůj příběh. A poté se připraven na svůj záměr odebrat na 4 dny a 4 noci na tzv. solo nebo-li rozjímání bytí v samotě v přírodě, bez jídla jen se základním vybavením a vodou. Věřte mi, že po 4 dnech a nocích jsem se vrátil jako hrdina, který se postavil svému životu čelem, podíval se kdo je, kým už není, kam jde a co je skutečná pravda jeho srdce. V koloběhu běžného života málokdy máme skutečný prostor, abychom slyšeli a viděli, cítili hlubší hlas naší duše a jejího volání, proto tento rituál je tak zásadní počin. Po návratu ze sola na vás čekají průvodci a vy vyprávíte celému kruhu společenství váš příběh. Následně vás společenství zrcadlí, dává zpětnou vazbu, oslavuje, pomáhá vám najít dary, které přinášíte zpět do běžného života.

Po tomto zážitku jsem se učil, jak vision quest vést a v roce tuším 2007 jsem dělal na Šumavě svůj první quest, který jsem vedl. Od té doby jsem provedl již okolo 25 vision questů pro necelých 400 lidí.

Co je cílem/záměrem Vision Questu a pro koho je určen? 

Již jsem to zmínil v úvodní otázce, ale hlavním záměrem je rituál přechodu duše člověka z jednoho období života do dalšího. To vše je spojené s hlubokou inventurou svých postojů, hodnot, názorů a sociální sounáležitosti. Funguje to tak, že co je platné, zůstane s námi dál, co není platné a v souladu s námi, od toho se rituálem osvobozujeme. Lidé bez rituálů jsou nevědomě zahlceni svou minulostí, nedokončenými procesy minulosti, které se jim přelévají obrazně řečeno přes ramena a stávají se jejich přítomností, tzn. že mnoho lidí žije vlastně jen v minulosti, protože nedokončené procesy, vztahy, pocity, vazby z minula jsou tak silné, že vytvářejí jejich přítomnost. Tak poté jen opakují stále ty samé vzorce s nadějí, že zrovna dneska se to změní. Rituál přechodu vision quest pomáhá urovnat naši minulost, vyprázdnit se psychologicky, duchovně i fyzicky a otevřít se novým tvůrčím silám, které v naší duši čekají na uvedení do života. Rituál je určen lidem v přechodových obdobích života, například z chlapce mužem, z dívky ženou, je dobrý také jako předsvatební rituál, v obdobích krize nebo ztráty důležitých opor. Dost častý účastník je člověk bez vize, záměru a smyslu života, člověk vyhořelý. Další důležitý je třeba přechod ze studia do další životní etapy. Podporu tu najde každý, kdo potřebuje skutečně udělat pravdivé rozhodnutí o něčem zásadním ve svém životě, ale také kdokoli, kdo hledá porozumění, prozření ohledně svých výzev, pocitů ne-moci. Rituál má 3 fáze: přípravná, solo, integrační. Přípravná zahrnuje čas již měsíc před rituálem, kde každý obdrží 60 stránkovou příručku s úkoly, všemi informacemi pro přípravu, dále 3 dny před solem se skupina schází v přírodě na odlehlém místě, kde začíná psychologická, mentální a duchovní příprava. V přípravě je zajištěna kvalitní strava a probíhá proces adaptace na přírodu a ladění skupiny. Mnoho lidí bez přechodového rituálu zůstávají tzv. zamrznutí v přechodu, takže nový status, nová cesta nemůže být plně integrována do života, protože jsme rituálně neohraničili cestu předešlou, čímž máme silné tendence být třeba na vnější úrovni dospělými na vnitřní se ale více než často zaobíráme myšlením a postoji související spíše s pubertou či dětstvím. Tak sice máme poté společnost plnou tzv. dospělých lidí na vnější úrovni, ale vnitřně je to spíše společnost puberťáků v dospělých tělech. Nic proti pubertě, má své krásy, ale potřebuje být také krásně a důstojně ukončena. Aby mohla započíst dospělost s vizí, jasností a záměrem.

Třeba u mužů, kterým se já věnuji ponejvíce, je zcela zřetelný chybějící rituál přechodu z chlapce do muže, z muže do živitele, manžela, otce – to vše s určitou vizí, záměrem, hodnotami vědomím důležitosti a smyslu takových rolí. Muži potřebují být iniciováni do dalších fází, pak z nich mají větší radost a naplnění. Mnoho mužů má potíže s přijetím zodpovědnosti za role živitelů či spoluživitelů, za role partnerů, manželů a posléze otců, přitom muži po věky věků nalézali v těchto rolích ústřední smysl svého života, ústřední strukturu života. Samozřejmě v dnešní postmoderní době může být cokoli zrelativizováno, to je daň za svobodu bez hranic. Zároveň ale rituál vision questu, umožňuje prožít svobodu, ale také zodpovědnost za svůj život a život dalších lidí. Umožňuje označit a uvědomit si, že vše, i náš život, má tak různá svá období, která mají svůj začátek, průběh, konec a že v tomto lidská bytost potřebuje být občas vedena, podpořena, iniciována.

V tradici přírodních národů severní Kanady, chodili na vision quest muži i ženy, muži na 4 dny a 4 noci a ženy na 3 dny a 3 noci. Vision quest a spočívání v přírodě převážně na jednom místě nás znovu spojuje s prožitkem jednoty, původní sounáležitosti k ostatním bytostem, přírodě, vesmíru, bohu a dělá nás zpět přirozeně spirituálními bez nutnosti býti náboženskými. Richard Röhr známý františkánský pastor opakovaně připomíná důležitost takových rituálů pro moderního člověka, stejně tak Stanislav Grof, který připomíná důležitost rituálu pro vstup do mimořádného stavu vědomí, který nám umožnuje v kontextu vision questu zpracovat předešlé a započít nové.  

Rituál vision quest slouží právě k tomu bezpečným navýsost přirozeným způsobem vejít do mimořádného stavu vědomí a z tohoto stavu nazřít svůj život minulý, přítomný a budoucí.

Jak řekl Einstein:  

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni vědomí, která jej stvořila. Albert Einstein

Jak takový Vision Quest probíhá?

Po přihlášení účastník obdrží příručku k vision questu, která obsahuje informace o materiální, duševní, sociální přípravě a absolvuje skype rozhovor s průvodcem o svém záměru a připravenosti, abychom ujasnili, jestli zrovna vision quest je vhodným způsobem vzhledem k tématům a motivaci, kterou daný účastník řeší. Dále účastník vykoná tzv. jednodenní medicine walk, což je jednodenní procházka přírodou o samotě, která začíná východem slunce a končí západem slunce, kde kráčí, spočívá v přírodě, ujasňuje si záměr a čistí hlavu i duši.

To probíhá zhruba měsíc před začátkem samotné akce vision questu, která trvá obvykle 9-10 dní.

Také doporučujeme několik dalších rituálů před vision questem, které se týkají našich vztahů, rodičů a nejbližších lidí v našem životě. Jejich obsah je velmi silný a nebudu ho tady zmiňovat.

Poté se sejdeme na louce u lesa v České Kanadě, kde obvykle vision quest děláme, v blízkosti je kemp se zázemím pro stany, s dobrým připraveným jídlem a většinou jsme v kempu sami nebo máme vyhrazenou část v soukromí a bez jakéhokoli vyrušování. Na louce máme dva party stany o velikosti 4×5 metrů, kde sedíme v kruhu a sdílíme, připravujeme se, zpíváme, bubnujeme, vyprávíme si příběhy, děláme životní si inventuru, uklidňujeme mysl skrze vedené meditace, praktikujeme dechová cvičení.

Co vidíte v očích účastníků po jeho absolvování?

Čistotu, krásu, lásku, hlubokou obnovu. Lidé se vrací s krásnými a silnými příběhy, plnými uvědomění, smíření, pochopení. Jsou pokornější a více v souladu s přirozenou povahou života. Po návratu si nasloucháme a vyprávíme příběhy ze srdce do srdce a dochází k silné vzájemné inspiraci a spojení, přichází hlubší porozumění. Já jako průvodce a mentor pomáhám citlivě ještě hlouběji porozumět příběhům, uvědoměním, které si lidé ze sola přinesli zpět.

Často je vision quest mezník, přechod, hluboké nadechnutí duše, návrat k sobě do svého vnitřního chrámu. Po roce od sola se obvykle schází účastníci na místě vision questu, aby reflektovali a sdíleli uplynulý rok, změny, které proběhly a poznání, které jim akce přinesla.

Také sílu, protože tento rituál podněcuje k životu tvůrčí síly, které se rozpohybují a nesou záměry člověka, tedy rozpohybované momenty lidské tvůrčí síly, ty jsou něčím, co lidé vision questem aktivují.

Pomáháte účastníkům zkušenost pojmenovat či zpracovat? Pokud ano, jak?

 Být vision quest průvodce, alespoň tak jak tomu rozumím já a mezinárodní společenství průvodců jehož jsem součástí, je soubor několika faktorů, které se musí potkat a sejít, aby člověk opravdu takový proces mohl vést. Je to především osobní zralost, minimálně 4 vlastní absolvované vision questy pod vedením různých průvodců a 4 x musíte být v roli asistenta zkušenému průvodci. Přístup, který já razím, je integrační facilitace, facilitovat je od slova „fasilitate“ neboli „umožnovat.“ Důležitou součástí vision questu je metoda sdílení zvaná council, pro niž existují instituty, kde se jí zájemce může učit. Dále je zde metoda tzv. zrcadlení, schopnost reflektovat příběh, muzikoterapie a prvky z neurolingvistického programování, somatic experiencing, koučinku, gestalt psychologie. Já sám mám poměrně rozsáhlé alternativní vzdělání, takže provázím vision quest v základě skrze spojení a integraci různých přístupů k práci s myslí, emocemi, skupinovou dynamikou a neurolingvistických úrovní. Nejdůležitější ale zůstává schopnost být přítomen v srdci. Tělem a bdělostí umět skutečně naslouchat, disponovat hlubokou a širokou osobní zkušeností s vision questem. Důležitou součástí vision questu je také něco, čemu říkáme „uzemněná spiritualita“, vision quest je také duchovní rituál – cesta, přirozeně prožívaná spiritualita, jinak řečeno „o bohu nehovoříte, ale plně ho prožíváte“. Obnovuje se tak přirozená důvěra mezi tím lidským a tím božským v nás.

Mnoho náboženských lidí se stalo díky vision questu spirituálními lidmi a mnoho ateistů zjistilo, že sice v nic nevěří, ale prožívají to.

Vision quest je vedený krok za krokem, skrze materiální, fyzickou, psychologickou, mentální a duchovní přípravu. Účastník odchází na své solo velmi dobře připraven, průvodce je v základním táboře k dispozici účastníkům celý den a celou noc každý den v průběhu sola. Lidé se občas vrátí ze sola si popvídat, říct si o podporu, aby se mohli vrátit a dokončit své osobní povstání.

Kde sám pro sebe hledáte inspiraci/motivaci…?

Od momentu, kdy jsem prodal svou firmu a postupně se stal průvodcem lidí, už uplynulo docela dost času. Jako v každém povolání, práci a cestě přichází krize. Je mnoho zdrojů, které mám k překonání takových krizí. První je, že mi dává smysl to, co dělám a dělám to rád, druhá je dlouhý zástup lidí, kterým to funguje, třetí je můj každoroční vlastní vision quest, moje pravidelná sezení s mým vlastním mentorem, terapeutem 1x měsíčně bez přestávky už 10 let. Pak moje rodina, mé děti, má žena, můj pes, ale především síla, moc, tajemství, které nás přesahuje. Před tím tajemstvím mám hlubokou pokoru a taky důvěru. Díky pravidelné meditaci se s tímto znovu a znovu spojuji a obnovují se mé síly, má motivace. Řekl bych že čím jsem starší, tím hlubší smysl mi to dává.

Vision quest je součástí všech mých projektů, největším z nich je mužský kruh a mužský výcvik, který existuje už od roku 2005. Těmito aktivitami prošlo již přes 1500 mužů, otců a synů. Se svou manželkou vedeme projekt Justlove, zaměřený na kultivaci a obnovu lásky v partnerských vztazích, manželství a rodičovství. Napsali jsme knihu Láska bez pout, věnujeme se Fondu pro rozvoj plného vědomí, já pořádám a vedu pravidelné 2x až 3x ročně skupinové poutě do Jeruzaléma a do Izraele. Vision quest pořádám také na Tenerife a menší verzi vison questu v Judské poušti v Izraeli. Také chystám vision quest na Novém Zélandu, kde jsem v letech 2001/2 rok žil.

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.