Podmínky účasti Mužský kruh 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o semináře, která je ve vlastnictví společnosti Big Bang Support s.r.o., IČ: 28384679.

Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

1. Přihláška se stává platnou a Vaše místo rezervováno až po našem obdržení zálohy 2420 Kč (2000 Kč + DPH 21%, případně dohodnutou položkou), na účet 2400361912/2010 FIO Banka a.s. jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury nebo číslo na Váš mobilní telefon.

2. Účast na semináři neformálního vzdělávání je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat lektora, pokud se jeho zdravotní stav během semináře zhorší nebo jinak změní negativním směrem.

3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe plně zodpovědný. V průběhu semináře jsou pokyny vedoucího lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu semináře svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení či ne.

4. Účastník si je vědom, že po celou dobu semináře zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává vedoucí semináře jsou pouze návody a momentální doporučení, vedoucí ani organizátor semináře nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné a to kdykoli v průběhu semináře. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

6. Při odhlášení ze semináře do 14 dní po přihlášení je storno poplatek 50% z uhrazené zálohy. Při odhlášení po 14 dnech od přihlášení ale 14 před začátkem semináře je storno poplatek 50% z uhrazené částky. Při odhlášení během do 14 dnů před započetím semináře záloha propadá v plné výši, nebo je možné po dohodě přesunout zálohu na jiný seminář a termín. Po absolvování semináře je nárok na navrácení poplatku vyloučen.

7. Pokud zájemce o seminář uhradí plnou částku za seminář, je tato částka považována jako záloha a platí na ní stejné podmínky jako v bodě 6.

8. Účastník se touto přihláškou zavázal k účasti v semináři neformálního vzdělávání jehož téma a popis a cíl je uvedeno v popisu semináře.

9. Společnost Big Bang Support s.r.o organizující tento seminář se zavazuje poskytnout nejvyšší možnou kvalitu výuky neformálního vzdělávání a zaručuje vysokou kvalitu lektorů a učitelů, tak servisu doplnujícího seminář.

10. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře ani 14 dní před ním a 14 dní po něm.