Podmínky účasti na seminářích Mužského kruhu

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o semináře, která je ve vlastnictví společnosti True Self s.r.o. se sídlem Velké Kunratické 1314/2, 148 01 Praha 4, IČ: 28384679

Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

 • 1
  Přihláška se stává platnou a Vaše místo rezervováno až po našem obdržení zálohy na seminář na účet 2400361912/2010 FIO Banka a.s. jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury nebo číslo na Váš mobilní telefon.
 • 2
  Účast na semináři neformálního vzdělávání je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat lektora, pokud se jeho zdravotní stav během semináře zhorší nebo jinak změní negativním směrem.
 • 3
  Účastník je v celém průběhu semináře za sebe plně zodpovědný. V průběhu semináře jsou pokyny vedoucího lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu semináře svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení či ne.
 • 4
  Účastník si je vědom, že po celou dobu semináře zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává vedoucí semináře jsou pouze návody a momentální doporučení, vedoucí ani organizátor semináře nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.
 • 5
  Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné a to kdykoli v průběhu semináře. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
 • 6
  Při odhlášení ze semináře do 14 dní po přihlášení je storno poplatek 50% z uhrazené zálohy. Při odhlášení po 14 dnech od přihlášení ale 14 před začátkem semináře je storno poplatek 50% z uhrazené částky. Při odhlášení během do 14 dnů před započetím semináře záloha propadá v plné výši, nebo je možné po dohodě přesunout zálohu na jiný seminář a termín. Po absolvování semináře je nárok na navrácení poplatku vyloučen.
 • 7
  Pokud zájemce o seminář uhradí plnou částku za seminář, je tato částka považována jako záloha a platí na ní stejné podmínky jako v bodě 6.
 • 8
  Účastník se touto přihláškou zavázal k účasti v semináři neformálního vzdělávání jehož téma a popis a cíl je uvedeno v popisu semináře.
 • 9
  Společnost True Self s.r.o organizující tento seminář se zavazuje poskytnout nejvyšší možnou kvalitu výuky neformálního vzdělávání a zaručuje vysokou kvalitu lektorů a učitelů, tak servisu doplnujícího seminář.
 • 10
  Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře ani 14 dní před ním a 14 dní po něm.
 • 11
  Veškeré informace, rituály, metody, cvičení a know-how získané v našich seminářích a výcvikách je určeno pouze k osobnímu užívání účastníků. Výcvik Mužská síla není prostředkem ke vzdělávání a výchovu lektorů, mentorů a průvodců výcviku Mužská síla.
 • 12
  Mužský výcvik je výcvik osobního rozvoje a vnitřně personálního vzdělávání, není to terapie ani to není její náhražkou. Pokud trpíte psychologickými symptomy obraťte se na svého psychologa, terapeuta, ošetřujícího lékaře a konzultujte s ním svou účast v tomto výcviku. Výcvik může být psychicky i fyzicky náročný.