CESTA OSVOBOZENÍ

pro muže

Sjednej si 20-ti minutovou konzultaci s mentorem výcviku, ujasníme si tvou motivaci a zjistíme, jestli je tento výcvik vhodný pro tebe na tvé cestě.

CESTA OSVOBOZENÍ
pro muže

pro 21 mužů se Zdenkem Weberem a Janem Rudzinským

Cesta osvobozování se je cesta postupná, krok po kroku, dobrou metaforou je loupání cibule až do úplné svobody.

Touto cestou prošli před tebou již mnozí a mnozí ji kráčejí po tvém boku. Na této cestě a osvobozující pouti potkáš různá témata, která jsou již navržena a také témata, která se objeví z vyšší vůle.

Kruh a průvodci jsou ti pilířem a podporou na této cestě, cestu však kráčíš nakonec vždy sám za sebe. 

 CO TĚ ČEKÁ?

Uzdravení kořenů vztahů k otci a matce, životní stabilitu, vnitřní jasnost a umění meditace. Lepší porozumění sobě samotnému, staneš se lepším lídrem sobě i svému okolí. Dospěješ a dozraješ, získáš skutečné přátele a pravdivé bratrství, naučíš se meditaci a hluboké psychohygieně, posílíš své sebeovládání a naučíš se, jak propojit rozum a cítění a instinkty. Naučíš se, jak pracovat se silnými emocemi. Najdeš své místo a větší sebeuvědomění ve vztahu k ženám a ženskému principu. Budeš podpořen v postupném osvobozování se z různorodých závislostí, lépe budeš schopen pracovat se svými pocity a myšlenkami. Navážeš přirozený vztah a kontakt s absolutnem, získáš ujasnění hodnot a svého směřování a různých úrovní smyslu svého života. Uzdravíš svůj vztah ke smrti, kterou je nutné přijmout jakou součást života a transformační proces. Najdeš či posílíš svou skutečnou životní vizi.

Výcvik je veden formou praxí, díky kterým nezískáš jen důležité informace, ale hlavně prožité zkušenosti, o které se budeš moci následně v reálu opírat. Jednotlivé moduly jsou postaveny věcně a systematicky a až se na konci výcviku otočíš zpět, budeš vědět, proč jsou témata v nich tak naprosto zásadní a důležitá.

Velkou oporou ti bude skupina mužů, kteří se rozhodli vykročit stejným směrem.

 

Přijetí osobní odpovědnosti za vše, co se mi v mém životě děje, je nutnou podmínkou pro plný rozvoj dospělého člověka - muže.

Tento výcvik tě posílí na duchu, duši, těle a projasní a posílí kompletně tvůj život a tvé směřování.
Skupinová podpora a jednotlivé metody tohoto výcviku ti pomohou přijmout pravdu o sobě samém, a především přijetí toho, kdo jsi a kde jsi. Bez výmluv a okolků, výcvik je autentickým startem k opravdové změně.

Teprve poznání svých skutečných potřeb a tužeb a jejich naplňování tě může dovést k plnému vnímání faktu, že doopravdy žiješ.

Výcvik přináší jasnost a vyladění do všech oblastí života. Vedlejším důležitým záměrem je osvobozování se ze závislostí. Podstupování výzev a vzájemná podpora umožňuje udržet sílu a disciplínu alespoň 90 dní tak, aby závislost byla zlomena a překonána. K tomu slouží i podpora kruhu a průvodců.

Viděl jsem mnoho promarněných, zničených, zlikvidovaných mužských životů okolo sebe a sám jsem kdysi směřoval ke stejné marnosti.

Tehdy se ve mně cosi probudilo a dalo mi na výběr, buď cestou marnosti, nebo cestou smyslu. Už dávno jsem si vybral tu druhou cestu. Pojďme poznávat sami sebe, uvidět a probudit svůj smysl, skrze prožité porozumění, to jediné je skutečné a obstojí tváří v tvář veškerým ideologiím.
Zdenek

PROČ ?

Muži  potřebují smysluplný živoucí prostor k probuzení toho nejlepšího, co v nich je. Potřebují posílení síly čelit a zvládat své životní výzvy, omezení, závislosti a těžkosti, potřebují skutečné bratrství a přátelství bez znevažování a nutkavé soutěživosti, potřebují bezpečné a pevné vedení do podstaty, zdravý humor a především hloubku a skutečné zkušenosti bez prázdných řečí. Skuteční muži chtějí být plnými účastníky a tvůrci  života, a ne jen jeho konzumenty a diváky.  

Otevíráme tento výcvik ze svého srdce a přirozené potřeby mužů podpořit a iniciovat ze síly a lásky k životu. 

První polovina výcviku se věnuje uzdravení kořenů a základům našeho života. Druhá polovina se věnuje naší současné situaci a naší další cestě. Významnou částí na cestě k sobě je VISION QUEST. Rituál hledání vize. Vize pro sebe, svůj život, svou rodinu i svět. Posilujeme fyzickou, emoční, mentální, duševní a sociální základnu v nás samotných. Dobrý dům stojí na pevných základech, dobrý strom má zdravé kořeny. Výcvik je prokládán výukou meditace, kontemplace a duchovních principů z mystických tradic západu i východu. Zahrnuje transparentní kruhovou komunikaci, práci se stíny skrze somatic experiencing. Práci s přírodou, funkční terapii, rodinné konstelace. Pracuje se na mentální, emoční, energetické, fyzické i duchovní, sociální úrovni života. Součástí celého výcviku je psychosomatická práce se stínovými aspekty, výuka meditace, kontemplace, modlitba. Facilitační, terapeutická, mentorská a lektorská služba a podpora. Součástí praxe bude i praxe těla a dechu v mnoha podobách.

Muže, kteří se rozhodli vzít otěže života do svých rukou, vždy cesta nejprve vedla do svého nitra k poznání a sjednocení se se svou vnitřní pravdou.

Každý, kdo chce vědomě tvořit svou budoucnost, si potřebuje uvědomit, ve kterých oblastech svého života se vzdal své „síly“ a svých schopností a uvízl v roli oběti, kde vinu za svůj neúspěch svaluje na ostatní. Pak je připraven přijmout plnou odpovědnost za svůj život, což je nekompromisní podmínka pro skutečný život.
 

Workshopy jsou tématické, přesto je kladen důraz na reflexi a pozornost tématům, které se vynořují teď a tady. 

Výcvik je prokládán tzv. Společnými a individuálními praxemi, které jsou založeny na třech pilířích: Askezi a závazku (odepření si především škodlivého příjemna), tichém spočívání a modlitbě, čtením inspirativní knihy dle vlastního výběru a bratrském “kotvení” sdílení a zpětné vazbě v triádách/menších skupinách v mezičase.

Pro mne jako pro muže, je život bez vize a hlubšího smyslu nežitelný. Prošel jsem mnohými cestami a rád sdílím s muži svůj příběh a zkušenosti a zjišťuji, že to mnohým pomáhá vrátit se k sobě a začít ŽÍT.
Jan

TÉMA A OBSAH WORKSHOPŮ

1. workshop
Uzdravení kořenů OTEC A MATKA
7. - 10. 10. 2021

Iniciujeme uzdravování emocí, postojů v základních kořenových vztazích s otcem a matkou, budeme zkoumat své mentální a prožitkové, emoční a instinktivní úrovně a osvobozovat se ze starých vzorců a emočních blokád v našich kořenech ve vztahu k otci, k matce a k jejich sjednocení v partnerství a rodičovství. Společně přejdeme k božským archetypům otce a matky/rodičům k jednotě a usmíření. To přináší ohromnou úlevu a pocit osvobození a spojení s božským zdrojem. To vše se stane silným zdrojem vlastního vědomí otcovství a rodičovství. V průběhu semináře si sáhneme na různé úrovně síly těla, energie, slova, myšlenky a ducha. Postupné osvobozování se umožňuje přirozenou aktivaci síly, kreativity, tvořivosti, potence, citlivosti, intuice a bytí v přítomnosti a postupné prožívání své skutečné podstaty. Po této lekci budeš schopen čerpat energii i ze své rodové linie. Jinými slovy, už na to nejsi sám.

Skutečné narovnání vztahu k rodičům je něco, na čem se staví dobrý život, ať se nám to líbí nebo ne.


Úvodní seminář má za cíl seznámit účastníky s mužským kruhem a filozofií kruhu jako způsobem sebe-léčení a sebepoznání. S významem, silou, dopadem a smyslem celého výcviku.

Mužská síla, ta zdravá, potřebuje být užívána v souladu se skutečným prožívaným smyslem konání a jednání jejího majitele. Podíváš se na to, jakou barvu má tvoje vlastní síla. Jak ji používáš. Kde jsou tvoje zdroje síly a kde sílu naopak ztrácíš. V čem je tvoje síla silná, a v čem naopak silná není.

Dotkneš se svojí vize, ambicí, tužeb i způsobu, jak svoji mužskou sílu používáš (nebo taky nepoužíváš) k jejich dosažení. Prozkoumáš svoje hodnoty, jako je pravdivost, upřímnost, závazek, svoboda, láska a pevnost.

Uctíme prvního a základního muže tvého života, kterým je tvůj vlastní otec. Ať už ho znáš, nebo jsi ho nikdy nepotkal. Ať to byl skvělý chlap, anebo v tvých očích lůzr. Pokud se totiž chceme zabývat svým mužstvím, tak musíme začít právě u něj. Otec je základ tvojí (mojí, naší) mužské identity.

Ženská síla je síla, které my muži velmi často nerozumíme a nechápeme ji. Neznáme ji, známe jen její vnější projevy a dopady na nás. Přesto my i muži ji v sobě máme. I ty i já. A stojí za to ji v sobě poznat a uznat. Jinak jsme touto silou přitahováni a čím víc ji v sobě popíráme, tím víc jsme jí (často nevědomě) ovládáni.

Pokud je mužská síla ve svém základě prázdnotou, tak ženská síla je ve svém základě plností. Pokud je mužská síla penetrující, tak ženská je absorbující. Pokud je mužská zaměřená, je ženská všeobjímající. Všechny tyto barvy a protiklady jsou obsaženy v životě každého z nás a je dobré je znát, uznat a poznat. Poznávat.

Obrácení pozornosti k ženské síle a matce jako první ženě našeho života (a vzoru ženství) nám dává možnost spojit se s ženskými hodnotami v nás samých a v našem životě a lépe pochopit ženský svět. Vztahy mužů se ženami jsou plné otázek na obou stranách, a na tyto základní otázky budeme společně v mužském kruhu hledat odpovědi a návody.

90-ti minutový on-line workshop - prosinec

Integrace prožitých témat a úkolů, které dostaneš na cestu “domů”. Sdílení svých zkušeností, zážitků a prožitků v kruhu, vytváří skutečné bratrství. Umožňuje hlubší uvědomění vlastních prožitků i na základě vyslechnutí příběhu druhých a skutečné pochopení a hloubku toho co jsem zažil. Posdílíme své zážitky s rodiči po prvním workshopu. Prohloubíme a posílíme se navzájem. Každý si připomene a dostane opěrné a podpůrné body a techniky do svého života a práce se sebou.

2. workshop
MŮJ PŘÍBĚH - Kdo jsem já?
Uzdravení dětství, puberty, dospívání, dospělosti až do současnosti
17. - 20. 2. 2022

Iniciujeme uzdravení různých úrovní našeho vlastního příběhu z něhož vyplývá to, kým jsme dnes. Projdeme citlivě a pozorně dětstvím, pubertou, dospíváním až do současnosti. Aktivujeme proces usmíření s naším vlastním příběhem na emoční, mentální, sociální, fyzické úrovni. Tak mnohem lépe porozumíme sami sobě a tomu kým jsme dnes. Tím vybudujeme pevnější a živější, vitálnější základnu pro další životní kroky. Budeme se věnovat našemu zapomenutému potenciálu, ale také našim tendencím k závislostem a destruktivnímu chování. Rozpoznáme hluboká přesvědčení a zákony z dětství, která rujnují náš dospělý život a nastartujeme cestu ke změně ke smysluplnosti. Nabudeme silnější, jasnější, stabilnější prožitek sebe samého a vlastního Já.

Dětství a vnitřní dítě, to je jedna z nejhlubších a nejintimnějších oblastí mužské (lidské) duše a ducha. Skrze uznání a poznání své dětské síly v sobě získáme soucit sami se sebou a se svým dětským příběhem a také soucit s ostatními. Každý z nás měl dětství a toto dětství je základem naší přítomnosti. Nevyužitý potenciál – uvolněnost, hravost, divokost a zranitelnost – čekají na znovuobjevení.

Pro muže je setkání se svým vnitřním dítětem klíčovým krokem, přebírá tím zodpovědnost za svou původnost, přestává popírat svůj příběh. Dětství je období, kdy se stáváme krok za krokem a zkušenost za zkušeností plným člověkem. Nezpracované zkušenosti a traumata prolínají nenápadně do vědomí běžného života a dožadují se pozornosti, aby byly zpracovány a integrovány. Pokud nebyly v našem dětství některé procesy a potřeby naplněny a zcela dokončeny, projevují se tím, že se stále vrací, opakují. Znovu a znovu se pak ocitáš ve stejných situacích a rolích a ani nevíš, že za tím stojí příběh tvého dětství. Potlačováním dětské složky v sobě se můžeš stávat rigidním, znecitlivěným, postrádáš soucit a porozumění lidské zranitelnosti a nedokonalosti. Proto je pro muže kontakt s touto částí sebe sama tak zásadní. Stejně zásadní je, po prozkoumání a přijetí tohoto elementu, ho citlivě odložit a jít dál cestou dospělého muže.

90-ti minutový on-line workshop - květen

Workshop navazuje na naše dospívání a prožitky z něj. Podíváme se na úkol, kterým jsme prošli a co jsme se naučili. Opět se obohatíme navzájem svým unikátním pohledem a přístupem.

Integrace prožitých témat a úkolů, které dostaneš na cestu “domů”. Sdílení svých zkušeností, zážitků a prožitků v kruhu, vytváří skutečné bratrství. Umožňuje hlubší uvědomění vlastních prožitků i na základě vyslechnutí příběhu druhých a skutečné pochopení a hloubku toho, co jsem zažil.

3. workshop
Rozpouštění závislostí
20. - 24. 4. 2022

Závislosti muže zotročují, muži přestávají být pány svého chování a stávají se jen sluhy nutkavého chování a jednání, které často tají, či banalizují. Celkově ale závislosti různého druhu, krok za krokem likvidují kvalitu života, vitality, vztahů a celkové kompetence pro život. Alkohol, porno, přejídání, internet, sex, drogy, ale celá řada méně destruktivních závislostí. Není třeba argumentovat jejich škodlivostí, dokud to má muž v rukách, říká si - "je to v pohodě" - dokud to nemá v rukách jeho.

Záměrem tohoto workshopu je nastartovat cestu k uvolňování se, osvobozování se z tohoto zotročení. Důležitým krokem je jak skupinová spolupráce a podpora a sebereflexe, tak změna chování a otevření se novým možnostem, které nahradí staré chování. Součástí tohoto workshopu bude také příprava na vision quest.

90-ti minutový on-line workshop - květen

Téma závislostí si zaslouží skutečnou integraci. Posdílíme jak jsme na tom v těchto tématech. Kde jsem se posunul a kde mne stále čeká výzva. Mohu dostat zpětnou vazbu, nebo si poslechnout příběhy mých bratrů, které mne mohou inspirovat.

4. workshop
VISION QUEST
Překročení prahu do neznáma opuštění známého a návrat jako znovuzrozená bytost a vysvobození ze závislosti.
23. - 31. 7. 2022

Překročení prahu do neznáma, opuštění známého a návrat jako znovuzrozená bytost a vysvobození ze závislosti.

Vision quest je 9 dní trvající odloučení a přechodový rituál v přírodě, pro přechod z jedné životní fáze do další, pro uctivé opuštění všeho a otevření se novému příběhu. Muž odchází hledat vizi pro sebe, svou rodinu, společnost, firmu.

V rámci tohoto rituálu je možné, aby muže přijela vyprovodit a přivítat rodina, přátelé, manželka či kdokoli, kdo má k tomuto muži vztah a chce se stát svědkem proměny MUŽE. Součástí tohoto přechodového rituálu je i příprava blízkých na proměnu muže.

Tento rituál je koncipován jako 3 dny a 3 noci příprav v základním táboře okolo ohně a v kratších meditačních procházkách s důležitými tématy a otázkami života. Tyto 3 dny a noci slouží jako příprava na 4 dny a 4 noci samoty v lese, kterému říkáme tzv. sólo. Je to prostor 4 dnů, v nichž opustíš vše známé a vstoupíš do velkého tajemství vlastního bytí a velkého bytí, ponoříš se do podstaty své duše a potkáš zřejmě nějaké ty démony, na ty však budeš připraven. 4 dny a 4 noci bez jídla v náruči kosmu a přírody a svého i velkého bytí. Po návratu budeš 3 dny a noci procházet integrací zpět do společnosti, každodenního života, a budeš podpořen přinést to, co jsi “tam” probudil, zpět domů.Transformujeme strach ze samoty v sílu samoty, strach z nepohodlí v odolnost, strach z nedostatku (jídla) v prožitek naplnění a dostatku.

Mnozí muži, kteří přišli na rituál hledání smyslu, již předtím vyzkoušeli řadu dostupných způsobů sebe-léčení. Až sami se sebou, postící se v přírodě, našli klid a mír v duši potřebný pro další cestu.

90-ti minutový on-line workshop - září

Vision Quest je zlomovou událostí v životě muže. Je jedno v kolika letech ho absolvuješ, důležité je jím projít. Stanout tváří v tvář sobě, přírodě, vesmíru a vrátit se zpět do všedního života. Stejný a přesto jiný. Nový muž. Více sám sebou. Více propojen se světem i bohem.

Integrace prožitých témat a úkolů, které dostaneš na cestu “domů”. Sdílení svých zkušeností, zážitků a prožitků v kruhu, vytváří skutečné bratrství. Umožňuje hlubší uvědomění vlastních prožitků i na základě vyslechnutí příběhu druhých a skutečné pochopení a hloubku toho co jsem zažil.

5. workshop
Muži a Ženy v jednotě se Šárkou a Zdenkem a Janem
Uzdravení mužsko-ženského spojení
3. - 6. 11. 2022

Na tento seminář budou pozvány partnerky, kamarádky, případně jakékoli ženy, které přijmou pozvání pro společné uzdravení vztahů !!!

Uzdravení mužsko ženského spojení

A přechod do nové úrovně vědomí prožívání mužsko ženské polarity.

Tuto část povedeme spolu s Šárkou Weberovou, část budeme v mužském a ženském kruhu odděleně a část společně v mužsko ženské jednotě. Přivedeme laskavou pozornost k prožívání našeho vztahu k opačnému pohlaví, což je alfou a omegou, začátkem i koncem našeho každodenního vztahového života. Uzdravit prostor vztahů mezi mužem a ženou a mužstvím a ženstvím umožňuje vytvořit volný prostor, ve kterém objevujeme podstatu svobody a lásky, vzájemného obohacení a také přirozené radosti ze vzájemnosti. Proces osvobozování probíhá skrze delikátní a postupné somatické prožívání a krok za krokem přebírání odpovědnosti za své prožívání vztahů včetně naší zraněnosti a zranitelnosti, předsudků, představ, nároků, zkušeností, víry a příběhů - to vše má v krajině vztahů mužů a žen své místo a společně to poznáme. Získáte svobodnější a živější, laskavější prožívání vztahů k opačnému pohlaví, hlubší vzájemné pochopení.

Pochopíš, že žena a muži nestojí proti sobě, ale při sobě. Čím se navzájem obohacujeme. Jak může vypadat kvalitní partnerství a jak hodně se liší od pohádkových příběhů, které jsou literaturou, příběhy a filmy omílány stále dokola. Získáš nástroje a doporučení jak posílit či vytvořit kvalitní vztah s ženou bez tlaku, avšak s přítomností a pravdivostí, bez kterých to nejde.

Zvědomíme si, kdy ve vztahu funguji jako dospělá bytost - muž a kdy jsem ještě malý kluk, který pláče a vzteká se, že mu maminka nedala dost lásky. Toto neuzdravené dítě v nás může dosáhnout mnoha zajímavých met v životě. Můžeš vydělat miliardu, být mistrem světa, a přesto stále něco chybí. Přechodem do plné dospělosti přijímáš větší a větší odpovědnost za VŠE, co se děje v tvém životě. Říkáme-li vše, myslíme tím úplně VŠE. Není to snadné, ale nakonec je to obrovská úleva. Neovlivníme všechno, co se v našem životě děje - můžeme si však vybrat, jak se k TOMU postavíme.

90-ti minutový on-line workshop - Leden

Další vzájemná podpora a sdílení toho, co a jak se změnilo v mém prožívání vztahů. Co mi jde a co drhne? Nejsi v tom, sám. Jsme tu jeden pro druhého v pravdivosti a pochopení. Zdenek a Jan si prošli mnohými peripetiemi a společně s terapeutickou praxí mohou nabídnout vhledy i zkušenosti. Integrace a zvědomění vlastních zkušeností jsou součástí workshopu.

Integrace prožitých témat a úkolů, které dostaneš na cestu “domů”. Sdílení svých zkušeností, zážitků a prožitků v kruhu, vytváří skutečné bratrství. Umožňuje hlubší uvědomění vlastních prožitků i na základě vyslechnutí příběhu druhých a skutečné pochopení a hloubku toho co jsem zažil.

6. Workshop
Spiritualita a Sexualita a Peníze
23. - 26. 3. 2023

Spojení se do jednoho celku skrze meditaci a uzdravování sexuality a spirituality a vztahu s penězi.

Sexualita je naše síla. Tato síla je spirituální síla, není žádná jiná síla než spirituální síla, které se projevuje jako touha, erotika, sex nebo láska, vztah, peníze, radost, krása, inteligence, myšlenka. V tomto workshopu překročíme dualitu a vstoupíme do jednoty velkého tajemství života a staneme se celistvými. Mezi spiritualitou, sexualitou a penězi je mnoho nevědomosti. Provětráme zatuchlé prostory a probudíme novou živost a proud života v těchto tak zásadních životních oblastech. Prozkoumáme různé mystické tradice a jejich duchovní principy a metody, především tibetský buddhismus, křesťanství, taoismus, súfismus. Projdeme a prožijeme a poznáme různé meditační, kontemplativní způsoby duchovní hygieny a cesty duchovním probuzením a transformace sexuality do spirituality.

Naučíme se funkční techniky s dechem a tělem.

Máme tělo, každý z nás. Malé, velké, tlusté, tenké. Mladé, staré, funkční i méně funkční. Tělo je tvoje pojítko s realitou. S hmotnou realitou. Ale jsi to tělo? Nebo jsi něco víc? Bez těla to na Zemi nejde. Je to (v jistém pohledu) jedna ze tří částí tvojí existence, tvojí stability. Vedle rozumu a srdce. Je dobré tělo správně používat, stejně jako je dobré správně používat srdce a správně používat rozum. Potřebuješ ho k projevení se, a proto je dobré vědět jak funguje. Ne, není to o anatomii, je to spíš o energii, o cítění těla, o kontaktu s ním. Jako dítě jsi se svým tělem, se svou životní silou byl plně v kontaktu, ve spojení v každém okamžiku. Síla-pohyb-rozhodnutí - vše bylo v dětství jedním pohybem. Podívej a všimni si, jakou mají děti ohromnou sílu, dokud je nedomestikujeme a neodřízneme od energie středu pod bránicí. Celé jejich tělo srší silou a radostí z této síly.

Skutečná síla nepotřebuje být dokazována, je přirozeně žita a integrována pro dobro jedince a skupiny.

Sílu může vtělit a žít každý. Pokud se to podaří, život se ti změní.

90-ti minutový on-line workshop - Červen


Sdílení a podpora. Vnímáš, že je to něco co v tvém životě “před výcvikem” chybělo. Přítomnost, pravdivost, upřímnost bez rolí a falešných masek. Je tak příjemné a úlevné se vrátit do kruhu. Načerpat energii, která se mezi muži sedícími v kruhu nejen sčítá, ale spíše násobí. Sedíš a sdílíš, nebo mlčíš a jsi přítomen. Tvá energie živí kruh a kruh mnohonásobně živí tebe. Pokaždé, když si na tento moment vzpomeneš, se můžeš “připojit” a dobít baterky.

7. Workshop
Smrt - ultimátní zkušenost
Nová vize života - znovuzrození
5. - 8. 10. 2023

Smrt je součástí života ač naše společnost dělá, že ne. Se smrtí se setkáváme stále, ať jsou to malé “smrti” naši projektů, vztahů, věcí, které máme rádi. Anebo ta “velká” smrt, kdy odejde někdo blízký, či se sami ocitneme v ohrožení života. Přijetí smrti, učiní náš život bohatším a plnějším. Smíření se se smrtelností nám umožňuje snáze opouštět situace, vztahy a projekty, které už pro nás nejsou dobré a můžeme v klidu vykročit do další etapy života. Přijetí smrti nám paradoxně umožňuje větší lehkost a radost v životě. Můžeme se přestat brát tolik vážně a začít skutečně žít. Nikdo z nás skutečně neví kolik času máme, ač si myslíme, že se nás toto téma “ještě” netýká - opak je pravdou. Všechny moudré komunity, národy i bytosti, braly smrt jako součást života. Jak jsi na tom ty se podíváme společně a prohloubíme svůj vztah k fenoménu smrt.

Důležitou vlastností těla, která ale není populární, je jeho omezená životnost. I toto téma - budoucí smrt tvého těla, znefunkčnění tohoto skafandru pro pobyt na Zemi, bude součástí tohoto workshopu. Ale neboj se, ještě se nestalo, že by tento víkend někdo nepřežil. Naopak většinou se účastnící po víkendu cítí ještě více naživu. Druhý život totiž začíná ve chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jenom jeden.

Cílem tohoto integrujícího semináře je především zakotvení vize, objeveného smyslu života a dosaženého sebepoznání do praktického života. Jeho převedení do praktických dílčích kroků a nasměrování vlastní síly do jejich realizace.

Strategie bez taktiky je pomalá cesta k vítězství, taktika bez strategie je jen zmatek před konečnou porážkou.

Na workshopu tedy půjde o to zvědomit si a prožít, jak se tvoje vize (strategie) může manifestovat do tvého každodenního života (taktika) a jak můžeš tento proces více akcelerovat. S využitím skupiny, za roky vzniklých pravdivých vztahů, upřímného mužského přátelství a pohledů z jiného úhlu pohledu si ujasníš, kudy vede (prakticky) tvoje další cesta.

90-ti minutový on-line workshop - listopad

Smrt si žádá hlubokou integraci v kruhu s přáteli, kteří zemřeli, aby mohli plněji žít. Jaké jsou tvé dny znovuzrození a kdo jsi nyní? Opět posdílíme v kruhu přátel v úctě a respektu. Posílíme se navzájem větší chutí do života muže.

8. Workshop
Obyčejné osvícení a lehkost bytí a žití
23. - 28. 1. 2024

Osvícení bývá v mystických tradicích považováno za cíl duchovní cesty člověka. Řeka se vlévá do oceánu a stává se oceánem, osvícení mívá nádech nedosažitelnosti či iluzi dosažení jakési naprosté dokonalosti. My jsme přesvědčeni a zažíváme, že osvícení je již tady, není tam na konci cesty, je TADY a my se na něj pouze zavzpomínáme. A jak si vzpomínáme, narůstá v našem životě naprostá a obyčejná lehkost bytí a žití. V tomto semináři chceme tuto lehkost bytí a žití a obyčejné osvícení ochutnat a aktivovat v běžném každodenním životě.

“Bojíme se hada na cestě, dokud prohlédneme, že to byl pouze kořen, který jsme za hada pokládali”.

28-měsíční výcvik

CESTA OSVOBOZENÍ

ZAČÁTEK 7. 10. 2021 
(28 měsíců - do 28. 1. 2024)

MÍSTO KONÁNÍ
- střední a východní Čechy (po přihlášení dostaneš informaci o místě konání e-mailem)

CENA CELÉHO VÝCVIKU:
75 000 Kč, bez ubytování a stravy

Výcvik stojí 75 000 Kč (neplátce DPH), je možné ho uhradit najednou celý nebo ve splátkách na měsíční a čtvrtletní bázi.

Při splátkové platbě je cena o 10% vyšší. Jako první se platí registrační poplatek ve výši 7500 Kč. A následně splátky. Měsíční splátky zahrnují 24 měsíčních plateb ve výši 3 125 Kč. Čtvrtletní splátky zahrnují 9 čtvrtletních plateb ve výši 8 333 Kč.

Najednou:
75 000 Kč Kč

Měsíčně:
Registrační poplatek 7500 Kč
24 splátek x 3 125 Kč

Čtvrtletně:
Registrační poplatek 7500 Kč
9 splátek x 8 333 Kč

Toto je investice do sebe, do svého růstu a rozvoje a uzdravování. Zeptej se sám sebe, jakou hodnotu pro sebe máš.

VÝCVIK ZAHRNUJE:

7x
4-denní workshop

1x
9-denní přechodový rituál

1x přechodový iniciační rituál VISION QUEST

7x
on-line workshop

7x 90-ti minutové on-line zoom lekce, vedené meditace a transparentní kruhová komunikace + podpora.

3 x osobní mentorské sezení

3x osobní mentorské sezení “one to one” se Zdenkem či Janem, online přes Zoom nebo živě

Triády

Pravidelné podpůrné bratrské “triády” v období mezi jednotlivými workshopy pro podporu záměru, trénink meditace a transparentní komunikace. Podporujete se navzájem se svými “bratry”, které ve výcviku potkáte. Často tak vzniká přátelství na celý život v úrovni, kterou jsi předtím nepoznal.

Úvodní přípravné on-line setkání

Úvodní přípravné 90-ti minutové on-line setkání (přes zoom) 14 dní před začátkem

PODMÍNKY ÚČASTI:

Výcvikem prochází uzavřená skupina maximálně 21 mužů a není možné absolvovat jednotlivé workshopy samostatně. Výcvik je možné absolvovat jedině jako celek v této uzavřené skupině. 

Na cestě životem čelíme mnohým výzvám, do takového výcviku přicházíme prohloubit svůj život, své sebepoznání, ale také osvobodit se z všemožných závislostí a návyků, tendencí, které nám obsazují a ničí život a jeho vitalitu. Triády a meditační praxe včetně tzv. Závazků jsou kotvou, kde s dalšími dvěma bratry na cestě držíte podporu a kotvu při tendencích k selhání a regresi, které budou přicházet. Bratři na cestě a společný bezpečný prostor dává oporu zvládnout doposud nezvládnutelné. Ticho léčí a osvobozuje.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

KUBASOVA CHALUPA
Cena ubytování a stravy na jednom víkendovém semináři na Kubasově chalupě je 3650 Kč.
Výborná vegetariánská nebo veganská strava - plná penze (snídaně, oběd, večeře) + čaj nebo voda s citrónem po celý den.

RATMÍROV
Ubytování - vlastní stan 150 Kč/den
Strava - 330 Kč/den
Strava je vegetarianská, semi-plná penze (snídaně, oběd - polévka, večeře).

 

Děkujeme vám za peníze, které platíte za naše akce. Pomáhají nám dále rozvíjet a rozšiřovat naši vizi.

Cesta osvobození je výcvik osobního rozvoje a vnitřně personálního vzdělávání, není to terapie, ani to není její náhražkou. Pokud trpíte psychologickými symptomy obraťte se na svého psychologa, terapeuta, ošetřujícího lékaře a konzultujte s ním svou účast v tomto výcviku. Výcvik může být psychicky i fyzicky náročný.

PRŮVODCI

Zdenek a Jan ve svém přístupu spojují integrující prvky z moderní terapie orientované na tělo somatic experiencing a rebalancingu, transparentní kruhové komunikace, rodinných konstelací, divadelní terapie, s přírodou spojenou kontemplativní terapií a své dlouholeté zkušenosti a znalosti ze studia mystických tradic východu a západu, především buddhismu a křesťanství a 15 let zkušeností s vedením mužů v procesu osobní změny. 

Zdenek se zasazuje za rozvoj neformální nenáboženské spirituality a interdisciplinárního vzdělávání zahrnujícího rozvoj vnitřních kompetencí, kompetencí rozvíjející umění porozumění sobě a umění pracovat jak se sebou a svým lidským potenciálem, tak se svým i kolektivním  stínem. Zdůrazňuje důležitost prožitého porozumění, které je často pomalejší, ale o to skutečnější poznání velkého tajemství života. 

Jan připomíná a žije princip, kdy svým štěstím inspiruje ostatní k plnějšímu prožitku života jako takového. “Dělej, co miluješ a miluj to, co děláš”. Splň si své sny, ať můžeš jít dál a hloub. Kam? K sobě samému, ke svému srdci.

 

Zdenek Weber

Zdenek je zakladatelem organizace Mužský kruh, která začala vznikat v roce 2003. Více se můžete dozvědět na webu www.muzskykruh.cz. Je poutníkem do mystických míst celého světa od Jeruzaléma po Indii, spoluautorem vize se svou ženou Šárkou www.siladuse.cz zaměřeného na rodinu, vztahy a transparentní komunikaci. Je také spolu držitelem Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí www.plnevedomi.cz.

Jan Rudzinskyj

Jan je pilot akrobatické skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team. Je také mentorem a průvodcem, který praktikuje “cestu” přes 25 let. Cvičí bojová umění Čchi-kung a Wim Hof Method. Strávil mnoho času s amazonskými šamany a hledal a nacházel moudrost po celém světě, až se vrátil zpět k sobě. Vede mužské kruhy, vyučuje kruhovou komunikaci a zvládání stressu ve firmách. Přednáší, inspiruje a létá.
www.janrudzinskyj.cz.
Je podporovatelem Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí www.plnevedomi.cz
Sjednej si 20-ti minutovou konzultaci s mentorem výcviku, ujasníme si tvou motivaci a zjistíme, jestli je tento výcvik vhodný pro tebe na tvé cestě.

REGISTRACE

Pokud chcete platbu rozložit na spátky klikněte sem.

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan